Struktúraváltó képzések

Képzéseink munka mellett is elvégezhetőek
A fejlődés élményével segítünk céljaid elérésében

Az elmúlt 10 évben, több mint 100 000 résztvevővel, 10 000 képzést levezénylő fekete öves, minden kihívásra kész, lelkes csapatunkkal várunk, hogy tudásod tovább mélyítésével megalapozhasd a népszerű és jól fizető informatikai karriered. Csatlakozz hozzánk, tedd meg az első lépést és haladj végig ezen az izgalmas, Training360 módszertannal kikövezett úton!

Érdekel az IT szakma vagy bővítenéd meglévő tudásod?

A Struktúraváltó képzésekre jelenleg nem lehetséges a jelentkezés, így most az alábbi lehetőségeket tudjuk ajánlani számodra:

Struktúraváltó képzéseink

Kattints, és ismerd meg részletesen alap és haladó képzéseinket!


Frontend fejlesztő

Junior
frontend fejlesztő

Gyakorlatias képzésünkön megismerheted a webfejlesztés legújabb techminnológiáit és biztos alapot kapsz a web alapú IT-megoldások területén.

Java backend fejlesztő

Junior
Java backend fejlesztő

A képzés alatt megismertetünk a Java programozási nyelv alapjaival, így képessé válsz kisebb számítógépes programok önálló elkészítésére.

Rendszerüzemeltető

Junior
rendszer­üzemeltető

A képzés alatt gyakorlatias formában ismer­tetünk meg a helyi- vagy felhő alapú informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges technológiák alapjaival.

Szoftvertesztelő

Junior
szoftvertesztelő

Képzésünkön olyan átfogó tudásra tehetsz szert, mellyel magabiztosan fogsz megoldani szoftvertesztelési feladatokat nagyobb alkalmazások esetén is.

Együtt csináljuk végig

Tanulni nem mindig könnyű, de mi nem hagyunk magadra. Ha elakadnál a képzés során, saját dedikált mentor fog személyre szabott segítséget nyújtani neked, aki a rendszeres konzultációk és projektfeladatok mellett minden kérdésedre választ ad, hogy a maximumot hozhasd ki magadból.

Gyakorlatorientált képzéseink során garantáljuk, hogy nem fogsz unatkozni és nem hagyunk magadra, hiszen mind egyéni, mind csoportmunkára lehetőséged lesz.

A program ideje alatt magyar nyelvű videós e-learning tananyag fog rendelkezésedre állni, amelyet az oktatási tematikát és menetrendet figyelembe véve saját tempódban is feldolgozhatsz.

Bármi történjen, mi nem állunk le: biztonságos távoli online oktatás (Live Virtual Classroom) során sajátíthatod el a szükséges tudást és a képzés gerinceként rengeteg magyar nyelvű videós e-learning tananyagot kapsz majd, amit a tanmenet keretein belül rugalmas tempóban dolgozhatsz fel.

A képzések végén államilag elismert képesítést szerezhetsz.

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Tovább  

Több száz videó – a tananyagon felül

Teljes Training360 és a NetAcademia e-learning könyv­tár­unk ren­del­ke­zé­sed­re áll: több mint 600 IT, il­let­ve IT-hoz kap­cso­ló­dó tan­a­nyag­hoz kapsz 1 éves hoz­zá­fé­rést. Ha min­ket vá­lasz­tasz, nem csak in­for­ma­ti­ká­ban fej­lőd­hetsz, hi­szen a si­ker­hez több­re van szük­ség: kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban, prob­lé­ma­meg­ol­dás­ban is ké­pez­he­ted ma­gad, sőt, a se­gít­sé­günk­kel még ve­ze­tői esz­köz­tá­ra­dat is meg­a­la­poz­hatod!

Azt tanítjuk, amit a munkaerőpiac elvár

Piacképes, azonnal hasznosítható, ma­ga­biz­tos el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dást kí­ná­lunk. Ná­lunk nem­zet­kö­zi mi­nő­sí­té­sek­re va­ló fel­ké­szí­tést is kap­hatsz, a meg­szer­zett tu­dást pe­dig itt­hon, vagy a vi­lág bár­mely pont­ján hasz­no­sít­ha­tod.

Az elmúlt három évben több ezer hoz­zád ha­son­ló pá­lya­kez­dő, il­let­ve pá­lyát vál­tó út­ját e­gyen­get­tük si­ke­re­sen. Ők ma már ki­ma­gas­ló jö­ve­de­lem­mel ren­del­ke­ző fej­lesz­tő­ként, tesz­te­lő­ként és al­kal­ma­zás­ü­ze­mel­te­tő­ként dol­goz­nak.

Garantáljuk a minőséget

Nem adjuk alább: nálunk első a szak­ér­te­lem. Men­to­ra­ink gya­kor­ló szak­ér­tők, nem­zet­kö­zi mi­nő­sí­té­sek so­ra és sok­éves, va­lós szak­mai ta­pasz­ta­lat bi­zo­nyít­ja rá­ter­mett­sé­gü­ket. Mód­szer­ta­nun­kat el­hi­va­tott szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gé­vel fej­lesz­tet­tük ki.

Hivatalos Cisco, VMware, Oracle, IBM ok­ta­tá­si part­ne­rek, to­váb­bá Pearson VUE Select és PeopleCert® nem­zet­kö­zi vizs­ga­köz­pont is va­gyunk.

Rólunk írták

Véleményem szerint a képzés megfelelő tudást, képet adott a tanult szakmáról, amely jó kiindulópont azok számára is, akiknek ez a világ ismeretlen volt.
Új ismereteket adott a számomra, amelyeket más formában nem tudtam volna elsajátítani. A napi videónézés és konzultáció munka mellett elég szoros időbeosztást követel, de kivitelezhető.
Tetszett, munka mellett is kényelmesen meg el lehetett végezni.
Rendkívül boldog vagyok, hogy részt vehetek a képzésen, a jelentkezésem eddigi életem egyik legjobb döntése volt. Az elsajátítandó tananyag naprakész, valós keresleti igényeket elégít ki, az oktatók felkészültek-, a gyakorlatban is bizonyító szakemberek, elhivatottságuk-, segítőkészségük páratlan, a képzőhely ügyféltámogató rendszere pedig egyenesen példaértékű.
Teljesen elégedett vagyok a képzéssel, főleg a rugalmas időbeosztás lehetősége miatt.
Színvonalas képzés, színvonalas oktatókkal.
Számomra sokkal többet nyújtott ez a képzés, mint amire számítottam. A videós tananyagok magas színvonalúak, valamint a szakmában több éves tapasztalattal rendelkező oktatóink voltak, akik ismerik a legfrissebb/legelterjedtebb technológiákat és igyekeztek ezen a téren is jó irányba terelni a hallgatókat.
Profi képzés, profi oktatók, profi eszközök, profi tananyag, korszerű, modern formában! Azt hiszem mindent elmondtam.
Őszintén hálás és elégedett vagyok, hogy részt vehettem a struktúraváltó képzéseken és így könnyebb lesz megfelelő munkahelyet találnom.
Nagyszerű lehetőség ez a képzés, ha az embernek nincs anyagi mozgástere, hogy költséges, később megtérülő tanfolyamokon vegyen részt ahhoz, hogy egy magasabb szintű munkát végezhessen, illetve jövedelmezőbb állást pályázhasson meg. Köszönöm szépen!
Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy vidékről el tudtam végezni a képzést, utazás nélkül. Egyébként nem lett volna rá módom.

Neked csak annyi a dolgod, hogy megőrizve elszántságodat arra koncentrálj, hogy kihozd magadból a legtöbbet.

Képzéseink  
A GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001
Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések keretében támogatott projekt.