Struktúraváltó képzések

Azokat képezzük, akik fejlődésben tartják a világot

Az elmúlt 10 évben, több mint 100 000 résztvevővel, 10 000 képzést levezénylő fekete öves, minden kihívásra kész, lelkes csapatunkkal várunk, hogy tudásod tovább mélyítésével megalapozhasd a népszerű és jól fizető informatikai karriered. Csatlakozz hozzánk, tedd meg az első lépést és haladj végig ezen az izgalmas, Training360 módszertannal kikövezett úton!

Struktúraváltó képzéseink

Kattints, és ismerd meg részletesen 4 alapképzésünket!


Frontend fejlesztő

Junior
frontend fejlesztő

Gyakorlatias képzésünkön megismerheted a webfejlesztés legújabb technológiáit és biztos alapot kapsz a web alapú IT-megoldások területén.

Java backend fejlesztő

Junior
Java backend fejlesztő

A képzés alatt megismertetünk a Java programozási nyelv alapjaival, így képessé válsz kisebb számítógépes programok önálló elkészítésére.

Rendszerüzemeltető

Junior
rendszer­üzemeltető

A képzés alatt gyakorlatias formában ismer­tetünk meg a helyi- vagy felhő alapú informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges technológiák alapjaival.

Szoftvertesztelő

Junior
szoftvertesztelő

Képzésünkön olyan átfogó tudásra tehetsz szert, mellyel magabiztosan fogsz megoldani szoftvertesztelési feladatokat nagyobb alkalmazások esetén is.

Együtt csináljuk végig

Tanulni nem mindig könnyű, de mi nem hagyunk magadra. Ha elakadnál a képzés során, saját dedikált mentor fog személyre szabott segítséget nyújtani neked, aki a rendszeres konzultációk és projektfeladatok mellett minden kérdésedre választ ad, hogy a maximumot hozhasd ki magadból.

Gyakorlatorientált képzéseink során garantáljuk, hogy nem fogsz unatkozni és nem hagyunk magadra, hiszen mind egyéni, mind csoportmunkára lehetőséged lesz.

A program ideje alatt magyar nyelvű videós e-learning tananyag fog rendelkezésedre állni, amelyet az oktatási tematikát és menetrendet figyelembe véve saját tempódban is feldolgozhatsz.

Bármi történjen, mi nem állunk le: biztonságos távoli online oktatás (Live Virtual Classroom) során sajátíthatod el a szükséges tudást és a képzés gerinceként rengeteg magyar nyelvű videós e-learning tananyagot kapsz majd, amit a tanmenet keretein belül rugalmas tempóban dolgozhatsz fel.

A képzések végén államilag elismert képesítést szerezhetsz.

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Tovább  

Több száz videó – a tananyagon felül

Teljes Training360 és a NetAcademia e-learning könyv­tár­unk ren­del­ke­zé­sed­re áll: több mint 600 IT, il­let­ve IT-hoz kap­cso­ló­dó tan­a­nyag­hoz kapsz hoz­zá­fé­rést. Ha min­ket vá­lasz­tasz, nem csak in­for­ma­ti­ká­ban fej­lőd­hetsz, hi­szen a si­ker­hez több­re van szük­ség: kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban, prob­lé­ma­meg­ol­dás­ban is ké­pez­he­ted ma­gad, sőt, a se­gít­sé­günk­kel még ve­ze­tői esz­köz­tá­ra­dat is meg­a­la­poz­hatod!

Azt tanítjuk, amit a munkaerőpiac elvár

Piacképes, azonnal hasznosítható, ma­ga­biz­tos el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dást kí­ná­lunk. Ná­lunk nem­zet­kö­zi mi­nő­sí­té­sek­re va­ló fel­ké­szí­tést is kap­hatsz, a meg­szer­zett tu­dást pe­dig itt­hon, vagy a vi­lág bár­mely pont­ján hasz­no­sít­ha­tod.

Az elmúlt három évben több ezer hoz­zád ha­son­ló pá­lya­kez­dő, il­let­ve pá­lyát vál­tó út­ját e­gyen­get­tük si­ke­re­sen. Ők ma már ki­ma­gas­ló jö­ve­de­lem­mel ren­del­ke­ző fej­lesz­tő­ként, tesz­te­lő­ként és al­kal­ma­zás­ü­ze­mel­te­tő­ként dol­goz­nak.

Garantáljuk a minőséget

Nem adjuk alább: nálunk első a szak­ér­te­lem. Men­to­ra­ink gya­kor­ló szak­ér­tők, nem­zet­kö­zi mi­nő­sí­té­sek so­ra és sok­éves, va­lós szak­mai ta­pasz­ta­lat bi­zo­nyít­ja rá­ter­mett­sé­gü­ket. Mód­szer­ta­nun­kat el­hi­va­tott szak­ér­tő­ink se­gít­sé­gé­vel fej­lesz­tet­tük ki.

Hivatalos Microsoft, Cisco, VMware, Oracle, IBM ok­ta­tá­si part­ne­rek, to­váb­bá Pearson VUE Select és Certiport nem­zet­kö­zi vizs­ga­köz­pont is va­gyunk.

Neked csak annyi a dolgod, hogy megőrizve elszántságodat arra koncentrálj, hogy kihozd magadból a legtöbbet.

Képzéseink  
A GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001
Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések keretében támogatott projekt.