Kapcsolat

Elérhetőségeink


Gépkocsival

Oktatóközpontunk a pes­ti ol­dal fe­lől ér­ke­zők­nek a Rá­kó­czi híd (ré­gi ne­ve Lágy­má­nyo­si híd) Bu­da­fo­ki út fe­lől; Bu­dá­ról a Bar­tók Bé­la út fe­lől; vi­dék­ről (Érd, Bu­da­örs) az Egér út fe­lől, vagy a Ke­len­föl­di Vá­ros­köz­pont, Etele út, Hen­ger­ma­lom út fe­lől kö­ze­lít­he­tő meg.

Parkolási lehetőség: a kör­nye­ző é­pü­le­tek mel­lett il­let­ve a Bu­da­fo­ki úton ta­lál­ha­tó nyil­vá­nos par­ko­lók­ban, vagy a Hen­ger­ma­lom ut­cá­ban díj­men­te­sen le­het­sé­ges. Fi­ze­tős par­ko­lás az Új Buda Center par­ko­ló­já­ban, vagy a South Buda Business Park Iro­da­ház mély­ga­rá­zsá­ban le­het­sé­ges (a Hen­ger­ma­lom út­ról va­ló be­ál­lás­sal). Az ak­tu­á­lis dí­jak­ról kér­jük tá­jé­ko­zód­jon a szol­gál­ta­tók­nál!

Tömeg­közleke­déssel

A 4-es met­ró vo­na­lán a Ke­len­föl­di va­sút­ál­lo­más­tól vagy a Bi­kás Park­tól 103-as a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom út vég­ál­lo­má­sig vagy 1-es vil­la­mos­sal a Sze­ré­mi útig és on­nan 5 perc sé­ta.

33-as vagy 133E a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom út vagy Ke­len­föl­di E­rő­mű meg­ál­ló­ig.

17-es, 41-es, 47-es, 56-os és 61-es vil­la­mo­sok­kal az E­te­le út / Fe­hér­vá­ri út meg­ál­ló­ig, majd 103-as a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom-Bu­da­fo­ki út vég­ál­lo­má­sig.

1-es vil­la­mos­sal a Hen­ger­ma­lom út / Sze­ré­mi út meg­ál­ló­tól 5 perc sé­ta.

Információ a tanfolyamokról

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Microsoft)

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Oracle, VMware, Cisco, Linux)

Fejlesztői képzések, szoftverfejlesztés támogatás, szoftvertesztelés, vállalat­irányítási rendszerek (ERP)

Microsoft üzemeltetői képzések, SQL és BI tanfolyamok

Office tanfolyamok,
irodai szoftverhasználat

Soft skill tréningek,
Agile® és Scrum képzések

Soft skill tréningek,
Agile® és Scrum képzések

Soft skill tréningek,
Agile® és Scrum képzések

IT vezetői tanfolyamok