Kapcsolat

Elérhetőségeink


Gépkocsival

Oktatóközpontunk a pes­ti ol­dal fe­lől ér­ke­zők­nek a Rá­kó­czi híd (ré­gi ne­ve Lágy­má­nyo­si híd) Bu­da­fo­ki út fe­lől; Bu­dá­ról a Bar­tók Bé­la út fe­lől; vi­dék­ről (Érd, Bu­da­örs) az Egér út fe­lől, vagy a Ke­len­föl­di Vá­ros­köz­pont, Etele út, Hen­ger­ma­lom út fe­lől kö­ze­lít­he­tő meg.

Parkolási lehetőség: a kör­nye­ző é­pü­le­tek mel­lett il­let­ve a Bu­da­fo­ki úton ta­lál­ha­tó nyil­vá­nos par­ko­lók­ban, vagy a Hen­ger­ma­lom ut­cá­ban díj­men­te­sen le­het­sé­ges. Fi­ze­tős par­ko­lás az Új Buda Center par­ko­ló­já­ban, vagy a South Buda Business Park Iro­da­ház mély­ga­rá­zsá­ban le­het­sé­ges (a Hen­ger­ma­lom út­ról va­ló be­ál­lás­sal). Az ak­tu­á­lis dí­jak­ról kér­jük tá­jé­ko­zód­jon a szol­gál­ta­tók­nál!

Tömeg­közleke­déssel

A 4-es met­ró vo­na­lán a Ke­len­föl­di va­sút­ál­lo­más­tól vagy a Bi­kás Park­tól 103-as a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom út vég­ál­lo­má­sig vagy 1-es vil­la­mos­sal a Sze­ré­mi útig és on­nan 5 perc sé­ta.

33-as vagy 133E a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom út vagy Ke­len­föl­di E­rő­mű meg­ál­ló­ig.

17-es, 41-es, 47-es, 56-os és 61-es vil­la­mo­sok­kal az E­te­le út / Fe­hér­vá­ri út meg­ál­ló­ig, majd 103-as a­u­tó­busszal a Hen­ger­ma­lom-Bu­da­fo­ki út vég­ál­lo­má­sig.

1-es vil­la­mos­sal a Hen­ger­ma­lom út / Sze­ré­mi út meg­ál­ló­tól 5 perc sé­ta.

Információ a tanfolyamokról

Java, iPhone, Android, Microsoft fejlesztői tanfolyamok, E-learning

Microsoft üzemeltetői tanfolyamok, AWS tanfolyamok

IT vezetői, Cisco, Linux, VMware, Oracle, IBM, SAP tanfolyamok

Soft skill tréningek,
Agile® és Scrum képzések

Soft skill tréningek,
Agile® és Scrum képzések

Office tanfolyamok,
irodai szoftverhasználat

Office tanfolyamok,
irodai szoftverhasználat

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Microsoft)

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Oracle, VMware, Cisco, Linux)

Fejlesztői képzések, szoftverfejlesztés támogatás, szoftvertesztelés

Microsoft üzemeltetői képzések, SQL és BI tanfolyamok

Office tanfolyamok,
irodai szoftverhasználat

IT vezetői tanfolyamok