Training360 vizsgaközpont

Vizsgaközpontunk professzionális körülmények között és számos időpontban biztosít az év folyamán vizsgázási lehetőséget azoknak a jelentkezőknek, akik nemzetközileg elismert minősítéssel szeretnék alátámasztani szakmai rátermettségüket.

Vizs­ga­köz­pon­tunk már­ci­us 8-tól áp­ri­lis 18-ig zár­va tart. Ez­en idő­szak alatt nem tu­dunk sze­mé­lyes vizs­gá­kat le­bo­nyo­lí­ta­ni. Vizs­ga­re­giszt­rá­ci­ó­val és i­dő­pont­mó­do­sí­tás­sal kap­cso­la­tos prob­lé­mák­kal, kér­jük, vizs­ga­ad­mi­niszt­rá­tor kol­lé­gá­in­kat ke­res­sék.

Vizsgákról általában

Embernek lenni nem vizsga (…), azon nem átmegy vagy megbukik valaki.
Neil Gaiman

Mivel napjainkban a legtöbb pozíció betöltéséhez elvárás (de legalább ajánlott) valamilyen nemzetközi vizsga vagy minősítés megléte, ezért kiemelten fontosnak találjuk, hogy minél többen tegyenek le vizsgát képzésük, felkészülésük befejeztével.

Míg a felsőfokú minősítések, diplomák jellemzően széleskörű, horizontális ismereteket igazolnak, addig a ma emberének legtöbbször egy adott területen, részterületen szükséges dolgoznia, ehhez pedig nagyon alapos, célirányos tudást, felkészültséget kell bizonyítania. Különösen igaz ez az informatikai, valamint a szakmai vezetői területeken.

A nemzetközi vizsgák magas szintű, naprakész tudást mérnek, a vizsgákból összeállítható minősítések pedig az adott területen való elméleti és gyakorlati hozzáértést (kompetenciát) bizonyítják. Mivel a minősítések a világon mindenhol elfogadottak és egyenrangúak, ezért a velük való érvényesülés is egyszerűbb és hatékonyabb itthon és külföldön egyaránt.

Tisztelt Vizsgázók!

Vizsgaközpontunk március 8-tól április 18-ig zárva tart. Ezen időszak alatt nem tudunk személyes vizsgákat lebonyolítani. Vizsgaregisztrációval és időpontmódosítással kapcsolatos problémákkal, kérjük, vizsgaadminisztrátor kollégáinkat keressék.

Nemzetközi vizsgaközpontok