Train the trainer

ATM-TTT Új

Részvételi forma

Képzés hossza

10 nap (10×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A tudás átadása az egyik legszebb dolog a világon.
A tudás birtoklása egy fontos dolog, de ezt a tudást átadni, külön művészet.

Fölmerül a kérdés, hogy milyen egy jó oktatás, milyen egy jó tréner. A jó oktatás nemcsak a hiteles, érdekes tartalmon múlik, de a tréner, oktató, előadó, személyiségén is. Éppen ezért képzésünkön nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztése és a saját élményen alapuló oktatásra, nyilvános szereplésre. A jó oktató/ tréner amellett, hogy meggyőzően adja át ismereteit, képes élvezetessé tenni a témát és reziliensen ráhangolódni hallgatóságára.

Éppen ezért képzésünket olyan önismereti és pszichológiai alaptudással kezdjük mely segíti az oktatókat abban, hogy magabiztos elméleti és gyakorlati tudással bírjanak a csoportvezetés során, ugyanis az alapokat tudni, a miérteket pedig érteni kell, ugyanis ezek nélkül nem lehet csoportokat vezetni, gyakorlatokat instruálni, avagy facilitálni. Mindenképpen tudni kell, hogyan működik egy csoport, mit jelent az, hogy csoportdinamika, és hogy mitől jó egytréning ív és tematika, azaz mitől jó egy forgatókönyv. Trénerként tisztában kell lenni azzal, hogy milyen módszertanok vannak. S ha már az elmélet ismert, akkor mindezt a gyakorlatban is ki kell próbálni. Képzésünk során az alapoktól indulunk és a végtelenbe tartunk, melyben saját egyéniségünket keresve kialakítjuk az egyedi tréneri stílust.

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán van. A képzés kreatív, interaktív testre szabott, melyben valós példák és esetek kerülnek feldolgozásra. Mindemellett a hangsúly egy jó tréneri önismeretre épülő, hiteles fejlesztő szakemberi hozzáállás kialakításán van. A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító módszerünk, valamint a leendő csoportvezetők teljesítményét, fejlődését értékelő visszajelzésünk. A képzés teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Sok más trénerképzéstől eltérően tartjuk magunkat ahhoz a kerethez, hogy maximum 8 fő vehet részt a képzésen. Ennek célja, hogy a legideálisabb tanulási közeget és optimális gyakorlási időtartamot biztosítsunk minden résztvevőnknek.

Változó világunk új oktatási felületeket is igényel, hiszen számos szervezet ma már táv- avagy hibrid munkavégzésben dolgozik, ennek okán a tréningek jelentős része akár online platformon történik. Ezért trénerképzésünk során (amennyiben igény van rá) ki tudjuk egészíteni az online tréningek megtartásának alapjaival is.

Kinek ajánljuk?

Programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

 • hatékony alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni belső vagy külső trénerként,
 • szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni,
 • felnőttoktatási szakemberként, tréner-asszisztensként, személyzeti vezetőként dolgoznak, és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával,
 • csoportvezetőként szeretnének másoknak segíteni a soft skilljeiket fejleszteni,
 • valódi és eredeti készségcsomagra vágynak, mellyel számos céges és egyéni konfliktushelyzetet lehet hatékonyan, a felek számára kölcsönösen elfogadhatóan megoldani;
 • szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából;
 • fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

Előnyök

Az oktatók fejlesztéséből várható szervezeti előnyök:

 • A résztvevők megértik, hogy tudásuk átadása a szervezet érdekein túl miért szolgálja a saját és mások érdekeit és fejlődését, ezáltal nő a belső motivációjuk.
 • A tudásátadásra való felkészülés során a résztvevők elkerülhetetlenül rendszerezik, strukturálják az általuk birtokolt és információhalmazt, így a meglévő tudás áttekinthetőbb, letisztultabb formában kerül feldolgozásra.
 • A belsős oktatók/trénerek a jó tudásátadáshoz szükséges készségek és eszközök elsajátításával a mindennapi munkájuk során is jól használható technikákat kapnak, így mind a személyes hatékonyságuk javul mind pedig a szervezeti érték mélyül.
 • Fejlődnek kommunikációs készségeik, együttműködési hajlandóságuk a szervezet összes tagjával.
 • Az általuk tartott oktatások hatékonyabb, adaptívabb formában kerülnek megtartásra, mely a leendő résztvevői tudástárat bővíti.
 • A folyamat fontos „mellékterméke,” hogy az eddig nem, vagy csak vázlatosan dokumentált tudásterületek (várhatóan egységes formában) rögzítésre kerülnek.
 • A résztvevők felmérésével és fejlesztésével megalapozható egy hosszú távon is fenntartható és menedzselhető oktatói rendszer, amely a későbbiekben több munkatárs képzésére, fejlesztésére skálázható.

A képzés eredményeképpen a résztvevő:

 • képessé válik sokféle megrendelői igénynek megfelelő programok összeállítására;
 • biztonságosan bonyolítja le a tervezett programokat és kezeli a csoportokat;
 • megismeri, és munkájában tekintetbe veszi a felnőttkori tanulás sajátosságait;
 • a hatékony csoportos tanulást elősegítő, széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik;
 • kialakítja a csoportvezetői szerephez kapcsolódó személyes filozófiáját és látásmódját.

Tematika

A tréneri alapképzés során 5 alapvető pillért célzunk meg.

 1. Tréneri önismeret – Én, mint tréner (pedagógiai és pszichológiai alapok)
 2. A hatékony tréneri kommunikáció és prezentáció alapvetései
 3. Csoportdinamikai ismeretek, tréneri szempontból
 4. A tréning módszertan és tréneri jelenlét alapjai
 5. Tréning folyamat – Képzési ív és ennek operatív kivitelezése

1) Tréneri önismeret – Én, mint tréner

A modul alapvető célja:

 • A képzésbe résztvevők pszichológiai ismereteinek fejlesztése, illetve kiegészítése, annak érdekében, hogy a tréningek során felmerülő jelenségeket, illetve a résztvevők viselkedését pontosan felismerjék, megértsék, és erre a megfelelő módon tudjanak reagálni.
 • A szerzett ismereteket fel tudják használni az oktatás tervezés és előkészítés során.
 • A képzés résztvevőit, egyéni jellemzőiket figyelembe véve a lehető legnagyobb mértékben be tudják vonni az oktatási folyamatba.

A modul vázlatos tartalma:

Tréneri szerepkör
 • A személyiség, mint a tréner/ oktató munkaeszköze
 • Tréneri kompetenciák tudatosítása
 • A tréner személyének szerepe és hatása a képzésre
 • Tréneri hivatástudat alapvetései
 • Az adott munkaköri és tréneri szerepekből származó nehézségek tisztázása
Pszichológiai alapismeretek
 • Pedagógiai és pszichológiai alapelvek tudatosítása
 • A személyiség szerkezete és dinamikája
 • Az emberi működésmód sajátosságainak tudatosítása
 • Önismeret - Emberismeret
 • Személyiségtipológiák hasznai a tréneri munkában
 • Szimpátia hatása az oktatás során
 • Az empátia szerepe a képzéseken
Emberismeret
 • Emberismeret
 • A tipizálás előnyei és veszélyforrásai a tréneri munkában
 • Megfelelő közelítésmód a különböző személyiségtípusokhoz
 • Gazdálkodás a csoporttagok erőforrásaival
 • Interakciók a csoportban
Tanulási stílusok
 • A figyelmi kapacitás szerepe a tanulási folyamat során
 • Tanulási stílusok tudatosítása
 • Az oktatási metodikába beiktatott tanulást segítő módszerek

2) A hatékony tréneri kommunikáció és prezentáció alapvetései

A modul alapvető célja:

 • A résztvevők megismerkedek a kommunikáció általános szabályaival, megtanulják azokat alkalmazni oktatói/ tréneri munkájuk során, valamint a tapasztalatokat és a megismert gyakorlatokat képzéseikbe is adaptálni tudják.
 • Megismerkednek saját – és társaik kommunikációs stílusával, azoknak erősségeivel és a fejlesztendő területekkel. Eszközöket kapnak ezek fejlesztéséhez.
 • Tudatosabban alkalmazzák a különböző kommunikációs csatornákat és struktúrákat munkájukban.
 • A megismert kommunikációs elveket hatékonyan képesek átadni résztvevőik számára is.
 • Tisztába lesznek a használandó kommunikációs eszközökkel a fejlesztői, oktatói, tanácsadói munka során.

A modul vázlatos tartalma:

Tréneri Kommunikációs alapok
 • Kommunikációs szabályok és normák tanuló csoportban
 • Többcsatornás (NLP módszerekre épülő) kommunikáció alkalmazása
 • A kétirányú kommunikáció hozama
 • Verbális és non-verbális eszközök
 • A tudatos előadói / oktatói/ tréneri testbeszéd használata
Interaktivitás alkalmazása
 • „Hallgató” hallgatók aktivizálása
 • Kérdezéstechnika
 • A tudatos kérdezés alkalmazása az oktatás során
Tréneri / oktatói prezentáció alapjai
 • A tartalommal összhangban álló prezentációs módszer kiválasztása
 • Egyéni készségekhez illeszkedő prezentáció használata
 • Felkészülés a prezentációra
 • Prezentációs gyakorlatok értékelése
 • Az oktatások során alkalmazott kommunikációs szabályok kidolgozásának okai, szerepe, módja és betartatásuk jelentősége a tréning folyamat során.
Visszajelzés
 • Visszajelzés elvei és szabályszerűségei
 • A visszajelzés módszertana
 • Visszajelzések adása és fogadása
 • A visszajelzés típusai és módszerei
 • Melyik embertípusnak hogyan adjunk visszajelzést
 • Visszajelzés módszertanának gyakorlása

3) – Csoportdinamikai ismeretek, tréneri szempontból

A modul alapvető célja:

 • A csoport dinamikára való tudatos rátekintés. Cél, hogy a résztvevők megértsék a csoport működésének szabályait és tisztában legyenek saját tréneri feladataikkal a csoportfejlődés különböző szakaszaiban.
 • Az egyéni különbségekből – érdekekből, előítéletekből, információhiányból fakadó elhárításokat és ellenállásokat felismerjék, és azokat megfelelően kezelni tudják.

A modul vázlatos tartalma:

A csoportfejlődés folyamata
 • A tanuló csoport fejlődésének szakaszai
 • Az ad hoc (tanuló) csoport sajátosságai
 • Célok és szabályok megalkotása és elfogadása
 • A csoportfejlődés szakaszai
 • Csoportnormák és szabályok kialakítása
 • A csoportfejlődés szakaszainak jelentősége és jellemzői
Csoporton belüli jellemzők
 • A csoportvezető szerepe, funkciói
 • Igényfelmérés és igazodás az elvárásokhoz
 • Gazdálkodás a csoporttagok erőforrásaival
 • Csoportnormák kialakításának technikái
 • Jellegzetes csoportszerepek
 • Interakciók a csoportban
Konfliktuskezelés a csoportban
 • Konfliktus észlelése
 • Elfogadott konfliktuskezelési módok tudatosítása
 • Ismétlődő konfliktusokból adódó következtetések
 • Ellenállások megismerése
 • Az ellenállás kezelés hatékony módjainak elsajátítása

4) Módszerek – A tréning módszertan és tréneri jelenlét alapjai

A modul alapvető célja:

 • A résztvevők áttekintést kapjanak a kooperatív oktatási módszerek színes tárházából.
 • Megéljék a tapasztalati tanulás által hordozott lehetőségek hatékonyságát
 • Tisztában lesznek azzal, hogy különböző motiváltságú és indíttatású résztvevők esetén, milyen eszköztár áll az oktató rendelkezésére, tanulási cél elérése érdekében.
 • A módszertani alapelvek mellett alapvető cél, hogy a tréneri asszertív kommunikáció eszköztárát mélyítsék

A modul vázlatos tartalma:

Kooperatív oktatás alapjai
 • Áttekintés a kooperatív tanulási módszerekről
 • Csoportos alkotó technikák alkalmazása
 • Strukturált tapasztalatszerző gyakorlatok használata
 • Problémaközpontú vitavezetés
 • A workshop vezetés fortélyai
 • Esettanulmányok vezetése és értékelése
 • Tanulás egyéni és csoportos szinten
 • A tapasztalati tanulás modellje és ismérvei
 • A csoportos tanulás előnyei és hatásossága
 • Tanulási motivációk fejlesztése társas közegben
Motiváció
 • A motiválás logikája
 • Motivációs eszközök a tréningek/ oktatások során
 • A főbb motivációs elméletek áttekintése és alkalmazásuk az oktatások során a fejlesztő munkában, illetve a tréneri munka részeként.
 • A pszichológiai tanulás elméletek és az ezekből származó következtetések az oktatások tervezésére és levezetésére vonatkozóan.
 • Megfelelő oktatói/ tréneri reakciók, a résztvevők különböző tanulási stílusára. A különböző tanulási stílusú személyek bevonásának módjai.
Asszertív tréneri kommunikáció
 • Asszertivitás a tréneri eszköztárban
 • Az asszertív kommunikáció ismérvei egy oktatás során
 • Asszertív kommunikációs technikák alkalmazása

5) Tréning folyamat - Képzési ív és ennek operatív kivitelezése

A modul alapvető célja:

 • A résztvevők az eddig elsajátítottak alapján záróvizsgát tesznek egy saját fejlesztésű kooperatív gyakorlat fejlesztésével, melyet bemutatnak a tréning során
 • Áttekintésre kerül a tréning ív és tematika összeállítása, valamint a tudatos tréningtervezés.

A modul vázlatos tartalma:

Záróvizsga
 • Saját fejlesztésű kooperatív gyakorlat bemutatása. Egyéni visszajelzésekkel.
Tréningfolyamat
 • Tréning dinamika.
 • A tréning folyamat során felmerülő tipikus jelenségek megismerése és az azokra legalkalmasabb reagálási módok elsajátítása.
 • Tréningtervezés.
 • Az adott tréning célnak leginkább megfelelő struktúra kialakításának szempontjai.
 • A leghatékonyabb tréning ív és szerkezet összeállításának alappillérei
 • Tréneri időgazdálkodás
 • Komplex, kiscsoportos, triád – diádikus, valamint egyéni gyakorlatok hatásmechanizmusai és következményük a konkrét tréneri gyakorlatban.

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

A képzés után igény esetén lehetőség van shadow coachingra is. Ebben az esetben a követés arra utal, hogy a coach - mint a tréner „árnyéka” - kíséri őt az általa tartott képzés során, azzal a céllal, hogy mintegy kívülálló szemével vizsgálja meg a tréner képességeit, alkalmazott csoportvezetési módszereit, a kommunikációs és tréneri stílusát, a légkört melyet a csoporton belül létrehoz, a tréneri feladatkiadását, facilitálását, és még számos más tényezőt. A nap végén a coach összefoglalást ad a tréner számára, megmutatva a tipikus reakciókat, a terheltebb helyzetekben automatikusan „elővett” modelleket, viselkedési mintázatokat, stresszorokat, stb.

Együtt dolgozó tréneri teamek esetén a képzés után lehetőség van team, avagy csoportos coachingra, hogy a mindennapok problémáit, esetleges tréneri elakadásaikat tovább elemezzék és hatékony problémamegoldó módon kezeljék.

Egy szervezeten belüli tréneri team számára lehetőség nyílik szupervíziós csoportokra is. A szupervízió reflektív teret biztosít azon szakemberek (Trénerek) számára, akik csoportokkal dolgoznak, azzal a céllal, hogy a tréneri szakmai attitűdjük és teljesítményük minőségét biztosítsák és fejlesszék. Ebben a munkamódban a fókusz a szupervizált tréneren van, illetve azon, hogy a szupervizált tréner, hogyan dolgozik együtt a csoportjával.

Mindemellett lehetőség nyílik arra is, hogy a trénerképzést tartó vezető tréner irányítása és támogatása mellett a résztvevők egyéni, szervezetspecifikus tréningtematikát fejlesszenek ki és próbacsoporton belül teszteljék annak hatékonyságát.