Mentor képzés

ATM-MENT Új

Részvételi forma

Képzés hossza

8 nap (8×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Egy hatékony szervezet számára, fontos, hogy a kulcsemberek által megszerzett értéket és tudást a lehető legeredményesebben adják át az új beérkezők, illetve a juniorok számára. Időről-időre felmerül a kérdés, hogy a vezetés, irányítás direkt módszereivel vagy a személyes támogatás, fejlesztés eszközeivel valósul meg az értékteremtés.

Mindkettőnek megvan a létjogosultsága abban az esetben, ha azt szeretnénk, hogy a junior kollégák önálló, önjáró módon és lelkesen végezzék munkájukat, akkor az irányítás, oktatás, fejlesztés, motiválás módszereit is érdemes beépíteni a vezetői, mentori eszköztárba.

A mentorálás célja

A mentor a szervezetben az a személy, aki a fiatal munkavállalók részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, a szervezet működésének megismeréséhez, a szakmai alapismeretek elsajátításához, és a későbbi munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához. Segítséget nyújt a szervezet tagjaival való együttműködési kapcsolatok kialakításához, az esetleg kialakult konfliktushelyzetek megoldásához. Közreműködik az új munkatárs beilleszkedésének támogatásában, ezzel is elősegítve a munkahellyel kapcsolatos beállítottság pozitív irányú befolyásolását, a teljesítőképesség növelését, és az új belépő pszichológiai biztonságát. A mentorálási folyamatban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő között kialakult bizalmi viszonyra, valamint a karrier menedzselésében nyújtott támogatásra.

Célja tehát: a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a saját szükségletek, célok, és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolásával, valamint a felhalmozódott tapasztalati tudás átadására a junior kollégák számára. Mindezt azonban a mentornak tudatosan kell végrehajtania.

Képzésünk abban támogatja a mentor kollégákat, hogy elméleti és gyakorlati tudást ad a résztvevő mentorok számára, valamint eszközöket, technikákat és módszereket ad arra vonatkozóan, hogy a beillesztés, támogatás folyamatát hogyan vigyék véghez minél eredményesebben.

Kinek ajánljuk?

Programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

 • új belépőket támogatnak, és részesei az onboarding folyamatnak,
 • hatékony alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni metorként,
 • szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni,
 • vezetőként szeretnének másoknak segíteni, hogy az onboarding folyamat minél hatékonyabban történjen
 • szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából;
 • fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését.

Előnyök

A mentorálás haszna a szervezet számára:

 • Az új belépő/junior kolléga beilleszkedése nem spontán módon, hanem tervezetten és megfelelő támogatással történik.
 • A szervezeti kultúra átadása több csatornán történik; így a beilleszkedés sikere nő, a fluktuáció csökken.
 • Visszajelzést ad arról, hogy a juniorok hogyan látják a szervezetet, milyen problémákat észlelnek.
 • Segíti a képességek, a tudás kibontakozását, menedzselését.
 • A junior munkatárs problémamegoldó képessége gyorsabban fejlődik, ez azt eredményezi, hogy előbb képes eredményesen ellátni munkaköri feladatát.
 • Számos szervezet küzd olyan problémákkal, hogy a senior munkatársak speciális tudás birtokában vannak, az ő szakmai tudások pótolhatatlan. A mentorálás abban is támogathatja a szervezetet, hogy a specifikus tudás és bizonyos esetekben a speciális termékek ismerete közös tudássá váljon a mentorálttal.

A mentorképzés várható eredménye:

Célunk az, hogy a célcsoport tagjai olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el és emeljenek készség szintre, amelyekkel mentori kvalitásaik kiteljesednek, és ezáltal célirányosabban járulhatnak hozzá a szervezet hatékonyabb működéséhez.

 • Erősödik a cég iránti elkötelezettség mind a mentorban, mind a mentoráltban,
 • Csökken az új belépők fluktuációja
 • Specifikus tudások közös tudássá válnak.
 • Tudatosul a vezetői és mentori szerep, felelősség,
 • Bővül a vezetői, mentori feladatok ellátásához szükséges eszköztár
 • Bővül a mentor oktatói eszköztára
 • Résztvevők elsajátítják a motiválás módszereit

Tematika

A mentor és a szervezet együttműködése

 • Vezetői és mentori szerep tudatosítása
 • Vezetői és mentori szerep azonosságok és különbözőségek
 • Szervezeti kultúra típusainak megismerése.
 • Adott szervezeti kultúra jellegzetességeinek tudatosítása
 • Vezetővel szemben támasztott követelmények a XXI. Században
 • Mentorral szemben támasztott követelmények tudatosítása
 • Vezetői stílusok megismerése
 • Vezetői eszköztár alkalmazása
 • Szituatív vezetés áttekintése és alkalmazása a gyakorlatban
 • Különböző szintek (vállalat- csoport – egyén) szinergiájának megteremtése
 • Vezetői önismeret (MBTI alapján)

Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata

 • Pszichológiai alapvetések az emberekkel való bánásmód kapcsán
 • Emberismereti alapok (DISC modell)
 • A kooperatív vezetői és mentori szemlélet kialakítása
 • Megfelelő munkahelyi légkör megteremtésének eszközei
 • Emberi erőforrás portfólió kialakítása
 • Motiválási eszközök és módszerek
 • A vezetői motivációs eszköztár megismerése és annak dolgozó és feladat specifikus gyakorlati alkalmazása
 • A visszajelzés módszertana

Mentori tevékenységformák

 • A mentorálás alapfogalmainak tisztázása.
 • Mentori tevékenységformák
 • A mentorálás folyamata
 • Oktatás, Támogatás, Coaching módszertana a mentorálás során
 • A munkatársak oktatása
  • Alapvető pszichológiai tényezők az oktatás során
  • A résztvevői tanulás alapjai
  • Tanulás egyéni és csoportos szinten
  • A tapasztalati tanulás modelljei és ismérvei
  • Tanulási stílusok leltára
  • A csoportos tanulás előnyei és hatásossága
 • Munkatársak fejlesztése
  • Fejlesztési alapelvek
  • Fejlesztési terv felépítése, és kidolgozása
  • Jelen állapot, célkitűzés, módszerválasztás
  • Kérdezéstechnika jelentősége a munkatársak fejlesztésében
  • A beavatkozások és hatásaik
 • Az irányítás eszközei és helyzettől függő alkalmazásának lehetőségei
 • Motiválás
  • Motiválási eszközök és módszerek
  • A szükségletek felismerése, megfogalmazása
  • Külső és belső hajtóerők tudatosítása
  • Ösztönzés a gyakorlatban

A hatékony mentori kommunikáció

 • A hatékony vezetői/mentori kommunikáció ismérvei
 • Információk vétele és továbbítása, az információk áramoltatása
 • Információs utak és csatornák kimunkálása
 • Strukturált – meggyőző kommunikáció
 • A vezetői/mentori kommunikáció célja, alapelvei, alapfogalmai
 • A vezetői kommunikáció módja a cél függvényében
 • A kommunikáció verbális és non-verbális eszköztára
 • A visszajelzés szerepe
 • Két vagy több személyes (csoportos) megbeszélések hatékony alkalmazása (páros megbeszélések, csoportos döntéshozatali helyzetek, vezetői kommunikációs sajátosságai)
 • Feladatkiadás kommunikációs jellegzetességei
 • Empátia szerepe a vezetői kommunikációban

Hogyan mentoráljuk a különböző generációkat

 • Generációk a munkahelyen
 • Generációs sajátosságok – egyéni sajátosságok – sztereotípiák;
 • X és Y teljesítménye, létezik-e generációs különbség?
 • Az X, Y és a Z elvárásainak és értékeinek összehangolása;
 • Eltérő nemzedékű összetételű csapat működése - generációs különbség = munkahelyi lehetőség;
 • A hatékony mentori kommunikáció ismérvei a különböző generációk kapcsán,
 • Az X, Y, Z generációs munkavállaló, mint lehetőség a csapat számára;
 • Y és Z generáció beillesztése;
 • Hogyan motiváljuk a különböző generációkat?
 • Generációk motivációs igényei,
 • Y és Z generáció mentorálása
  • Értékeik és fejlesztendő területeik tudatosítása
  • Tanulási metodikájuk és figyelmi kapacitásuk megismerése
  • Eszközök és módszerek melyek támogatják a beillesztést
  • Vezetői / irányítói stílus kialakítása a különböző generációk mentorálása kapcsán
  • A tudatos visszajelzés alkalmazása a különböző generációk esetén

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

Együtt dolgozó teamek esetén a képzés után lehetőség van team, avagy csoportos coachingra, hogy a mindennapok problémáit, esetleges mentori elakadásaikat tovább elemezzék és hatékony problémamegoldó módon kezeljék.

Egy szervezeten belüli mentori team számára lehetőség nyílik szupervíziós csoportokra is. A szupervízió reflektív teret biztosít azon szakemberek (mentorok) számára, akik mentikkel dolgoznak, azzal a céllal, hogy a mentorok szakmai attitűdjük és teljesítményük minőségét biztosítsák és fejlesszék. Ebben a munkamódban a fókusz a szupervizált mentorálton van, illetve azon, hogy a szupervizált mentor, hogyan dolgozik együtt a mentoráltjával.