MARSLANDER

MARSLANDER üzleti szimuláció

Szeretnél változtatni a cégetek eddigi gondolkodás­módján és munka­módszerein?

Ismerd meg hogyan dolgoznak digitális korunk legsikeresebb világvállalatai!
astronaut
A hatékony szol­gál­ta­tás­me­nedzs­ment kul­csát az Agilis meg­ol­dá­sok, az ITIL®, a DevOps és a Lean je­len­tik, a csa­pat­mun­ka fon­tos­sá­ga, va­la­mint az üz­let­i igé­nyek­re tör­té­nő gyors re­a­gá­lás ké­pes­sé­ge. Az 1 na­pos gya­kor­la­ti vagy az ITIL® 4 tan­fo­lyam­mal egy­be­kö­tött tré­ning so­rán a „lear­ning-by-doing” mód­sze­rét al­kal­maz­va olyan iz­gal­mas szi­mu­lált kör­nye­zet­ben pró­bál­hat­ják ki ma­gu­kat a részt­ve­vők, amely elő­se­gí­ti az el­mé­le­ti is­me­re­tek gya­kor­lat­ba tör­té­nő át­for­dí­tá­sát, ez­ál­tal könnyeb­ben meg­ért­he­tők és el­sa­já­tít­ha­tók azon mű­kö­dé­si min­ták, a­me­lyek ki­vá­ló­an al­kal­maz­ha­tók egy-egy cég na­pi mun­ka­vég­zé­se so­rán.

A MARSLANDER szimulációs tréningről

Az alaptörténet

Szimulációnk középpontjában a SPACE-Y űrkutatással foglalkozó magáncég áll, amelynek célja, hogy a különböző kutatóintézetek és egyetemek számára tudományos adatokat szolgáltasson. Ezen adatok begyűjtése az egyes küldetések során történik meg.


A küldetés

A küldetés során több feladatot is el kell látniuk a tréning résztvevőknek, amelyek végrehajtása az agilisből ismert sprintekben (timeboxing) történik.

Ilyen feladat többek között a MarsLander® küldetés megtervezése (backlog áttekintése és priorizálása), a Marson történő landolás hibátlan végrehajtásának biztosítása, valamint a felszíni minták begyűjtésének és a mérési adatoknak a visszajuttatását az irányítóközpont DELTA20-as szuperszámítógépébe.

Emellett a szerencsés időzítés lehetőséget ad a csapat részére, hogy adatokat nyerjen ki az éppen közeledő Hardy-IV üstökös csóvájából, ezáltal jelentős bevételt szerezve a SPACE-Y számára. A cég értékesítési igazgatója még a küldetést megelőzően több olyan ügyféllel is sikeresen leszerződött, akik a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásaikat egy megállapodásban (SLA) rögzítették. Amennyiben a csapat teljesítménye megfelel az elvárt követelményeknek, az ügyfelek várhatóan további igényeket fogalmaznak meg a kinyert adatok kezelésére, megjelenítésére és minőségére vonatkozóan.

A tréning során minden résztvevő meghatározott szerepkörben végzi el a rá bízott feladatokat, amellyel hozzájárulhatnak a csapat teljesítményéhez, a közös ügyfél részére történő értékteremtéshez és természetesen a MarsLander® küldetés sikeréhez.

Készen állsz?

Hogyan hasznosítható a szimuláció?

A szimuláció hatékony eszköze az új gondolkodásmód ösztönzésének, az IT és a szervezet egyéb együttműködő területei számára.

Elősegíti a hatékonyabb kommunikációt, illetve azt, hogy a munkavállalók megértsék, hogyan fejleszthetik a jelenlegi munkamódszereiket a tradícionális szolgáltatásmenedzsmentből egy még agilisebb még átláthatóbb szolgáltatásmenedzsment irányába.

A szimuláció során megválaszolt kérdéskörök

 • Hogyan növelhető egyaránt a működési sebesség és a szolgáltatásminőség?
 • Hogyan valósulhat meg az üzlet és ügyfél számára történő értékteremtés?
 • Hogyan hozhatunk létre Agile és Lean csapatokat?
 • Hogyan növelhető csapatunk teljesítménye?
 • Hogyan tegyük láthatóvá munkánkat?
 • Hogyan integrájuk beszállítóinkat?
 • Hogyan dolgozzunk szorosabban és hatékonyabban a fejlesztőkkel?
 • Hogyan fejlesszük folyamatosan szolgáltatásainkat?
 • Hogyan legyünk rugalmasabb szolgáltatói szervezet, aki reagál a gyors változásokra?
 • Hogyan legyünk ügyfélorientáltak és hogyan gondolkozzunk az ügyfél fejével?
 • Hogyan érhető el a hatékony munkatervezés és az utómunkák csökkentése?
 • Hogyan növelhető munkatársaink és az ügyfeleink elégedettsége?
MARSLANDER üzleti szimuláció
 • Ügyfélközpontú gondolkodás
 • LEAN és DevOps alapelvek
 • Multi­funkcionális csapatok
 • Hatékonyabb kommunikáció
Időtartam
Időtartam:
1 teljes nap
Kapacitás
Kapacitás:
10-12 fő (max. 12 főig)
Jelentkezz a küldetésre most!

További MarsLander® szimulációs tréningek

ITIL®4 3 napos küldetés